fuckyeahpreraphaelites:

Mrs. James GuthrieFrederic Leighton 1864-66 

fuckyeahpreraphaelites:

Mrs. James Guthrie
Frederic Leighton 
1864-66